با استفاده از اوره فله در حال بارگذاری نقش آنتیموان