چگونگی رفتار با پس مانده زباله در ساخت و ساز ماشین سنگ زنی ولتاژ