از مواد معدنی در فن آوری های پیشرفته در جهان تامین کنندگان گچ