5 توسط 7 و FF 2 ماشین آلات griding پروژه نقد شدنی در بانک