ارتعاشی، تئوری و انتخاب قالب PDF اندازه های غربالگری سنگ آهن