چگونگی پردازش florite برای استفاده در آب ذخایر نیکل